Golgotha

Ten tijde van de reformatie werd iedereen verplicht gesteld kerkboeken, kruizen, bidprentjes etc. etc. in te leveren. Lolke Gerrits echter gaf zijn scheepstimmerman de opdracht een Golgotha beeltenis te maken en deze boven de deuropening van zijn huis in te metselen. Gerechtelijk heeft hij deze moeten verwijderen en werd veroordeeld tot een flinke geldboete en een paar weken lange gevangenisstraf. Hij had aan de geldstraf geen centje pijn, hij had daar een hele boerderij van kunnen kopen.

Het Hof van Friesland sprak het volgende vonnis uit:
“Alsoo Lolcke Gerrits grootschipper tot Wartena niet heeft ontsien om in de gevel van des selfs huysinge to setten een crusifix en beelden van eenighen so genaemde heylige waer onder dese woorden:

Dat ghy hier siet aenbiddet niet
Daert u aenwijst die looft en prijst
’t Is gemaakt van ’s menschen handt
Tot Godes eer en ’s vijandts schandt,

ist dat het Hoff vernoemd Lolcke Gerrits ordonneert omme voors, crusifix cum annexis uyt de gevel wegh te nemen ende de plaetse weder toe te metselen binnen acht dagen by arbitrale correctie ende condemneer deselve mede in de costen over desen gevallen. Actum den 19 december 1715.”

In 1711 werd een akte van verkoop opgesteld betreffende het resterende 1/6 van een huis ca “het Hooghiem” te Wartena (stemkohier nr 7 -hornleger-) van Lolke Gerrijts en Willemke Gerrijts aldaar voor Cornelius van Scheltinga, oud kolonel van een regiment te voet. De bijnaam Koning van Wartena komt waarschijnlijk van zijn schip, de “Ludovicus Rex” Deze was afgeleid van zijn eigen doopnaam, welke de naam was van een heilig verklaarde Franse koning Lodewijk, wat toen zeer provocerend was.

naar boven