Jorna skûtsje historie Wytgaard

Skûtsje historie van Wytgaard

Beurtschip van de familie Jorna in de haven van Wytgaard. Rechts van de mast, met strohoed Jan Fokkema. Vooraan rechts Jan Jorna en op de wal Doeke Hemstra. Tweede van links bovenaan met de lange boomstok is Catharinus Andringa (mijn grootvader).
De foto is genomen in de “Wytgaardster Vaart” in Wytgaard. Van de brede Wytgaardster Vaart is thans niet veel meer over. Toch hebben er ooit schepen gevaren tot 32 ton.

Beurtschipper in Wytgaard
Sinds 1795 heeft de familie Jorna uit Wytgaard transporten verzorgd. In dat jaar liet Floris Sybrens Jorna te Drachten het eerste beurtschip bouwen. Hij vervoerde er van alles en nog wat mee.

Tekenaar onbekend
In de tijden rond 1900 was het diens nazaat, Floris Abes Jorna, die beurtdiensten onderhield naar Leeuwarden en ook wel naar Sneek. Hij was gehuwd met Petronella Ages Postma (beppe Pierkje). Hun beide zonen Age Floris Jorna en Jan Floris Jorna zetten het bedrijf voort. Men noemde hen Age en Jan “skipper”.

::     BEURT- en VRACHTDIENST     ::

GEBRs. JORNA       –       WIJTGAARD

Age woonde voorheen op de Buorren nummer 29. Ze hadden een pakhuis op de plaats waar nu Wiebe Kingma zijn timmerwerkplaats heeft. Later kocht Age de leegstaande openbare lagere school en ging er wonen (thans Buorren no.38 ). Daar trouwde hij met Ida Yntema. Broer Jan woonde met zijn vrouw, Helena Hemstra, aan de overkant op Buorren nummer 47. Na het beurtschip, kwam paard en wagen en weer later werd met vrachtwagens, de beurtdienst onderhouden. De beide Jorna’s zijn in 1964 uit de zaak gestapt, die ze overdroegen aan de zoon van Age, Floris Age Jorna.

Vader en zoon ruilden van woning, zodat Floris bij de zaak kwam wonen en Age weer op Buorren 29 terechtkwam. Age overleed in oktober 1974. Zijn broer Jan in november 1979. Floris nam nog opslag van kunstmest, veevoeders en brandstof in de oude school en is in 1974 definitief met het bedrijf gestopt. Daarmee kwam een eind aan 180 jaar Jorna’s beurt en vrachtdiensten.

JORNA     –     Handel in Fourages     –    WIJTGAARD

Kunstmeststoffen – Brandstoffen – Aardappelen, enz.

Tekst en foto zijn overgenomen uit dorpsblad`t Havenpypke Wytgaard.

Bovenstaande foto komt uit het boek: Met Beurtschippers en boderijders door Friesland  door Albert Buurma en Wim Mollema

Onderstaande stukje komt uit `t Havenpypke, het dorpsblad van Wytgaard. Het geeft aan samen met de foto, dat er vroeger in Wytgaard ook skûtsjes hebben gevaren en Wytgaard als thuishaven hadden.