Parenteel van Hessel Bôtes van der Kolk


Marijke H. van der Kolk
 *15-12-1798 Wartena
 †02-12-1814 Warga
Lucia M. Schaafsma
 *09-03-1949 Bloemendaal
Regina M. Schaafsma
 *20-11-1951 Haarlem
Joanna S. Schaafsma
 *26-02-1955 Scheveningen
Maria M. Sinnema
 *07-05-1921 Leeuwarden
 †<2014
X 08-12-1947 Leeuwarden 
Simon J. Schaafsma
 *25-07-1919 Leeuwarden
 †18-09-2014 Leeuwarden
Abe Sinnema
 *09-11-1890 Warga
 †27-04-1988 Leeuwarden
X 02-08-1919 Leeuwarden 
Luutske de Boer
 *21-10-1896 Idsegahuizen
 †04-04-1982 Leeuwarden
Lucas R. Sinnema
 *19-05-1856 Warga
 †07-12-1942
X 09-05-1885 Warga 
Sjoukje A. Jorna
 *06-05-1860 Wytgaard
 †18-02-1940 Warga
Trijntje W. van der Kolk
 *06-08-1830 Warga
 †16-02-1904
X 26-05-1854 Warga 
Rinse L. Sinnema
 *01-11-1828 Warga
Eeltje J. van der Kolk
 *04-03-1878 Wartena
Jeltje J. van der Kolk
 *08-11-1880 Wartena
 †17-08-1895 Wartena
Auke T. Hoekstra
 *03-09-1941 Bozum
Wiebe Hoekstra
 *02-11-1942 Bozum
X (1) 30-12-1972 Venray 
Embertha H.G.C. Jans
 *01-06-1941 Vierlingsbeek
X (2) 05-01-2006 Amsterdam 
Christina H. van Eijsden
 *03-09-1938 Amsterdam
Tjalling L. Hoekstra
 *21-01-1944 Bozum
 †16-05-2015 Enschede
Coby Hoekstra
 *27-04-1945 Bozum
Foppe Hoekstra
 *24-01-1947 Bozum
 †04-04-1966 Leusden
Jacobus Hoekstra
 *05-04-1948 Bozum
 †1972 Enschede
Jan J. Hoekstra
 *19-10-1951 Bozum
 †19-01-2005 Enschede
Alie Hoekstra
 *24-09-1955 Bozum
Wopkje van der Kolk
 *06-04-1918
 †07-08-1966 Enschede
X 25-11-1940 Rauwerderhem 
Jacob A. Hoekstra
 *01-02-1913 Rauwerd
 †30-04-2001 Enschede
Ida van der Kolk
 *15-03-1949
Willibrordus J. van der Kolk
 *12-06-1950 Nunspeet
 †20-10-2007
Cobie van der Kolk
 *01-08-1951
Otto van der Kolk
 *12-12-1952
Wopke van der Kolk
 *30-04-1954
Hans van der Kolk
 *19-06-1955
Bert van der Kolk
 *05-01-1959
Jaap van der Kolk
 *09-01-1921
 †05-04-1975
X 27-05-1948 
Jeltje Kingma
 *11-11-1920
 †03-01-2008
Wiebe van der Kolk
?? van der Kolk
Bertus van der Kolk
 *25-09-1922
 †17-05-1988
X 
NN
Wybe J. van der Kolk
 *08-11-1880 Wartena
 †17-03-1968 Enschede
X 24-05-1917 Menaldemadeel 
Jacoba Veltman
 *22-03-1880 Dronrijp
 †27-05-1960 Wartena
Roelofje J. van der Kolk
 *03-02-1883 Wartena
 †1973
X 27-05-1909 Schoterland 
Gerben F. Douma
 *21-12-1875 Oldelamer
Jacob W. van der Kolk
 *03-12-1832
 †27-05-1899
X 28-06-1877 
Hotske E. Kapper
 *07-05-1848
 †24-01-1886
Hessel W. van der Kolk
 *27-11-1835 Wartena
 †29-03-1919
Akke W. van der Kolk
 *16-02-1838 Wartena
 †15-08-1927 Wartena
X 03-09-1862 Idaarderadeel 
Eeltje J. Kapper
 *30-03-1825 Wartena
Johannes W. van der Kolk
 *11-01-1842 Wartena
 †08-01-1924 Leeuwarden
Wybe H. van der Kolk
 *22-11-1801 Warga
 †30-10-1866 Warga
X 14-05-1829 Idaarderadeel 
Jeltje J. Lap
 *26-11-1803 Warga
 †22-10-1880 Wartena
Helena van Dijk
 *19-01-1875 Irnsum
X 17-03-1897 Amsterdam 
Willem C. van den Berg
Petrus van Dijk
 *16-09-1876 Irnsum
X 15-01-1901 
Cornelia H. Spigt
Tjisse van Dijk
 *31-12-1878 Irnsum
Johanna van der Kolk
 *16-09-1844 Idaarderadeel
 †Amsterdam ?
X 12-04-1874 Leeuwarden 
Tjisse P. van Dijk
 *31-12-1849 Irnsum
Balbina A.H. van der Kolk
 *28-11-1909 Leeuwarden
Cecilia E. Van der Kolk
 *10-11-1911 Leeuwarden
X 12-06-1934 Leeuwarden 
Andries Siemonsma
Bote H. van der Kolk
 *27-04-1879 Leeuwarden
X 17-08-1908 Leeuwarden 
Christina J. van Melsen
 *08-03-1878 Leeuwarden
 †23-10-1921 Leeuwarden
Anna H. Van der Kolk
 *07-08-1880 Leeuwarden
 †17-02-1925 Leeuwarden
Hessel N. Van der Kolk
 *03-11-1910 Leeuwarden
Nicolaas C. Van der Kolk
 *16-10-1911 Leeuwarden
Balbina A.H. Van der Kolk
 *29-08-1913 Leeuwarden
Bernardus A. Van der Kolk
 *18-11-1914 Leeuwarden
Anna H. Van der Kolk
 *08-11-1916 Leeuwarden
Joukje C.M. Van der Kolk
 *05-12-1918 Leeuwarden
Bodefridus D. Van der Kolk
 *16-12-1919 Leeuwarden
Cornelia M. Van der Kolk
 *30-04-1922 Leeuwarden
Antonius J. Van der Kolk
 *04-08-1882 Leeuwarden
X 28-07-1907 Leeuwarden 
Folkerdina de Jager
 *13-11-1884 Leeuwarden
Helena J. Van der Kolk
 *08-10-1883 Leeuwarden
 †02-07-1884 Leeuwarden
Helena J. Van der Kolk
 *06-04-1885 Leeuwarden
 †19-04-1886 Leeuwarden
Hessel van der Kolk
 *17-08-1846 Wartena
 †05-11-1932 Leeuwarden
X 13-05-1878 
Balbina Bulsing
 *24-01-1849 Dokkum
 †21-10-1934 Leeuwarden
Catharina van der Kolk
 *23-06-1848 Wartena
 †01-07-1848 Wartena
Cecilia E.M. Stuivenvolt
 *11-06-1962 Leeuwarden
X 29-08-1998 Leeuwarden 
Jacob Dijkstra
 *18-02-1960 Roden
Jordan de Souza [S]
 *28-08-1997
Jay de Bruijn [S]
 *11-05-2001
Gianna de Bruijn [S]
 *31-07-2002
Joshua (2)
 *06-10-2011 Nijmegen
Johan H. Stuivenvolt
 *08-09-1965 Veenwouden
X (1) 02-10-1998 Almelo 
Marcha Krüger
 *31-10-1973 Almelo ?
X (2) 15-02-2011 
Désiree de Souza
 *15-11-1973
Mike Stuivenvolt
 *18-01-1997 Breda
Kiara Stuivenvolt
 *14-04-1999 Breda
Lucas B. Stuivenvolt
 *02-05-1968 Veenwouden
X 08-07-1993 Leeuwarden 
Brigitte Regtop
 *25-02-1973
Anna G.G. van der Kolk
 *08-04-1937 Leeuwarden
X 07-09-1961 Leeuwarden 
George Stuivenvolt
 *09-04-1937
Quinten Bastiaansen
 *12-01-2011
Milian Bastiaansen
 *12-01-2011
Tialda Van der Kolk
 *01-03-1974
X 
Ad Bastiaansen
Ragna Van der Kolk
 *23-04-1975
Amelie
 *19-10-2010
Thirse
 *>2010
Wendela Van der Kolk
 *16-10-1976
Dirk J. van der Kolk
 *14-03-1939 Leeuwarden
 †15-03-2017 Zoetermeer
X ±1973 
Johanna W.B.M. Mineur
 *14-11-1947
 †05-11-2008
Lucas J. van der Kolk
 *26-07-1908 Leeuwarden
 †30-06-1989 Leeuwarden
X 24-04-1934 Leeuwarden 
Cecilia M. Van den Akker
 *05-01-1911 Leeuwarden
 †27-11-1997 Leeuwarden
Sijtske M. van der Kolk
 *27-07-1910 Leeuwarden
 †29-08-1967 Leeuwarden
X 16-07-1935 Leeuwarden 
Fredericus F.W. Van Lingen
 *08-06-1910 Leeuwarden
 †07-10-1981 Leeuwarden
Petrus D. van der Kolk
 *24-05-1914 Leeuwarden
 †03-05-1917 Leeuwarden
Tjalling H. van der Kolk
 *18-06-1978 Nijmegen
Yona Y. Reijs (0)
 *16-02-2015 Nijmegen
Lune L. Reijs [W]
 *04-07-2017 Boxmeer
Veerle S. van der Kolk
 *25-11-1981 Nijmegen
X 25-06-2010 Nijmegen 
Marieke Reijs
 *13-09-1982 Kampen
Jelmer M. van der Kolk
 *25-12-1986 Nijmegen
Folkert D. van der Kolk
 *02-05-1989 Nijmegen
Gerben R. van der Kolk
 *09-05-1992 Nijmegen
Bartholomeus L. van der Kolk
 *20-10-1946 Leeuwarden / Huizum
X 02-05-1975 Apeldoorn 
Hermina A. Jaarsma
 *08-01-1954 Apeldoorn
Melle van der Kolk
 *28-12-1979 Groningen
Hanne M. van der Kolk
 *28-01-1983 Groningen
Catharinus T. van der Kolk
 *14-10-1948 Leeuwarden / Huizum
X 1974 Groningen 
Dieuwke de Groot
 *29-06-1954 Leeuwarden
Noa J. Pellikaan
 *26-04-2009 Utrecht
Luna E. Pellikaan
 *22-05-2011 Utrecht
Maaike van der Kolk
 *27-12-1977 Leeuwarden
X 
Frank Pellikaan
 *24-05-1972 Zwijndrecht
Sil Homma
 *31-12-2009 Arnhem
Amarens Homma
 *03-04-2012 Arnhem
Elske van der Kolk
 *04-02-1979 Leeuwarden
X 
Willem Homma
Wytse van der Kolk
 *12-07-1981 Leeuwarden
Lucas F. van der Kolk
 *15-09-1951 Leeuwarden / Huizum
X 08-11-1974 Leeuwarden 
Trijntje Veenstra
 *28-09-1948 Birdaard
Regina B. van der Kolk
 *16-12-1953 Leeuwarden
X 08-01-1992 Harlingen 
Bata Grubacski
 *02-10-1959 Roemenie
Anna M. van der Kolk
levenloos *13-01-1959 Leeuwarden
Wieger A. van der Kolk
 *14-05-1916 Leeuwarden
 †20-09-1996 Leeuwarden
X 10-10-1945 Leeuwarden 
Maria E. Andringa
 *15-08-1918 Leeuwarden
 †03-07-2001 Leeuwarden
Oscar Wiegel
Saskia Wiegel
Margriet A.M. Silvius
 *06-06-1949 Haarlem
X 
Kees Wiegel
Eelco Eilander
Marjolein Eilander
Annelies Silvius
 *1951 Haarlem
X 
Hendrik Eilander
Gesina A. van der Kolk
 *11-08-1921 Leeuwarden
 †21-02-2006 Driebergen
X 23-02-1948 
Kasper J. Silvius
 *15-11-1921 Leeuwarden
 †08-07-2010 Driebergen
Bôte H. van der Kolk
 *03-05-1882 Leeuwarden
 †16-09-1957 Leeuwarden
X 19-04-1907 Leeuwarden 
Anna C. Boekema
 *22-04-1884 Leeuwarden
 †02-04-1958 Leeuwarden
Geertruida van der Kolk
 *24-10-1883 Leeuwarden
 †30-01-1957 Venray
Wieger Thuijls
Miep Thuijls
 *18-09-1950
Antony Thuijls
 *1955
 †1956
Geziena van der Kolk (1)
 *28-04-1912 Venlo
 †08-04-2006 Venlo
X 
Han Thuijls
 *05-03-1911 Blerick
 †01-07-1983
Veronica M.J. Simons
 *01-01-1946
Gerard M.W. Simons
 *26-03-1947
Wieger J.A. Simons
 *09-12-1948
Mies van der Kolk (1)
 *25-05-1913 Heerlen
 †02-03-1985 Venlo
X 07-11-1944 Weert 
Peter T.A. Simons
 *10-10-1909 Blerick
 †08-09-1985 Venlo
Lucas van der Kolk (1)
 *04-10-1915
 †1918
Peter Bakker
Ester Bakker
Veronica G. Mobers
 *18-01-1945 Heerlen
 †14-01-2018 Tilburg
X 
Henk Bakker
Martin Mobers
Annemarie Mobers
Willem W. Mobers
 *25-08-1948 Zutphen
X Onbekend 
Coby-An Joha
 *12-01-1954
Lucia A. Mobers
 *12-04-1954 Zutphen
Mathilda M. Mobers
 *12-04-1954 Zutphen
 †21-07-2008 Roozendaal (GLD)
Geertruida V.M. van der Kolk (1)
 *24-01-1918 Blerick
 †24-04-2003 Zutphen
X 
Louis M. Mobers
 *04-04-1919 Sittard
 †28-04-1976 Zutphen
Veronica A. Geurts
 *26-07-1946
X 12-03-1976 
Martinus P.M. Nijholt
 *10-06-1943
Maaike E. Aardema
 *09-01-2008
Carlijn S. Aardema
 *12-03-2011
Judith I. Muijsers
 *01-03-1976
X 10-04-2006 
Marco Aardema
Siem J.J. Muijsers
 *11-12-2014
Fedde N.H. Muijsers
 *28-03-2017
Koen J. Muijsers
 *20-08-1978
X 
Ilonka van Herpen
Noah R. Muijsers
 *24-01-2016
Jeroen J. Muijsers
 *20-08-1978
X 13-09-2013 
Sara Cicognani
Gertrudis M.M. Geurts
 *18-08-1947
X 22-12-1970 
Johannes H.A. Muijsers
 *17-03-1944
Antonius H.M. Geurts
 *11-09-1973
X 13-09-1996 
Shalini Singh
Jennifer A. Geurts
 *26-02-1976
Tammy L. Geurts
 *12-07-1977
Martinus C.A. Geurts
 *08-11-1948
X 08-07-1972 
Janice Hockridge
 *10-03-1952
Megan E. Geurts
 *08-11-2003
Ian W.A. Geurts
 *30-03-1974
X 20-06-1998 
Patricia Maughan
 *20-03-1976
Wieger Geurts
 *02-05-1950
X 18-09-1971 
Susan M.V. Bird
 *15-01-1952
Annie L.G. Kroon
 *20-08-1978
Harm H.H. Kroon
 *24-12-1979
Catharina L.H.M. Geurts
 *10-11-1951
X 
Willebrordus P.G.H. Kroon
 *23-08-1947
Inge K.W. Geurts
René P.M. Geurts
Johannus H.J. Geurts
 *12-08-1954
X 06-02-1976 
Hillegonda T.E. Lommen
 *03-01-1956
Martien J.M. Geurts
 *14-06-1991
Michael A.M. Geurts
 *26-06-1993
Petrus W.J. Geurts
 *27-11-1957
X 09-10-1986 
Theodora C.W. Seegers
 *27-06-1962
Lucas M.J. Geurts
 *18-11-1960
Lucia J. van der Kolk (1)
 *03-01-1920 Sittard
 †14-06-2009 Steyl
X 11-09-1945 
Hendrikus A. Geurts
 *29-10-1917 Blerick
 †17-07-2006
Mathilde M. Van der Kolk (1)
 *03-01-1920 Sittard
 †01-10-1953 Maastricht
Wieger van der Kolk
 *17-08-1885 Leeuwarden
 †17-09-1953 Sittard
X (1) 1910 
Veronica J. Uithoven
 *21-10-1883 Groningen
 †18-11-1929
X (2) 10-05-1937 Sittard 
Catharina M. Busker
 *04-07-1896 Sneek
 †29-09-1953 Enschede
Hessel van der Kolk
 *05-01-1887 Leeuwarden
 †18-01-1948 Haarlem
X 
Maria E. Klaverweyden
 †>1948
Lucas J. van der Kolk
 *30-05-1888 Leeuwarden
 †20-11-1946 Leeuwarden
NN Van der Kolk
 *16-05-1890 Leeuwarden
 †16-05-1890 Leeuwarden
Eelco P. Van der Kolk
 *29-10-1892 Leeuwarden
 †>1962 Leeuwarden
X (1) 
Catharina Postma
 *06-08-1891 Oosterwierum
 †29-05-1962 Leeuwarden
X (2) 
Tiny de Vries
 †>1962 Leeuwarden
Lucas van der Kolk
 *07-02-1851 Wartena
 †13-02-1917 Leeuwarden
X 25-05-1881 
Geziena A. Kortrijk
 *27-08-1856 Leeuwarden
 †12-05-1931 Leeuwarden
Catharina van der Kolk
 *10-04-1853 Wartena
 †29-01-1935 Weesp
X 04-06-1879 Leeuwarden 
Jan de Vries
Bernardus A. Van der Harst
 *28-10-1946 Leeuwarden
Geertruida C. Van der Kolk
 *21-03-1918 Zaandam
 †19-08-1993 Leeuwarden
X 17-04-1939 Huizum 
Philippus J. Van der Harst
Folkert Van der Kolk
 *02-05-1919 Zaandam
 †28-09-1932 Leeuwarden
Samantha A. Van der Kolk
 *20-08-1986 Leeuwarden
Melvin M. Van der Kolk
 *30-04-1989 Leeuwarden
John D. Van der Kolk
 *15-03-1996 Leeuwarden
Bernardus J. Van der Kolk
 *13-05-1958 Leeuwarden
X 28-02-1986 Leeuwarden 
Yolanda M. Schendelaar
 *10-12-1967 Leeuwarden
Hugo J. Van der Kolk
 *20-05-1960 Leeuwarden
Hugo D. Van der Kolk
 *12-03-1922 Zaandam
 †24-05-2005 Leeuwarden
X 27-02-1957 Leeuwarden 
Anna M. Houtsma
 *18-08-1926 Leeuwarden
Cornelis T. Van der Kolk
 *08-02-1924 Leeuwarden
 †19-09-1991 Venray
X 24-05-1950 Leeuwarden 
Cecilia van der Zee
Geertruida K. Van der Kolk
 *08-09-1953 Leeuwarden
Klazina C. Van der Kolk
 *09-04-1957 Leeuwarden
Antonius B. Van der Kolk
 *12-09-1925 Leeuwarden
 †28-06-1987 Leeuwarden
X 06-05-1952 Leeuwarden 
Joukje Schuitmaker
 *20-02-1926 Leeuwarden
Bernhardus Van der Kolk
 *02-04-1887 Leeuwarden
 †29-01-1975 Leeuwarden
X 24-06-1916 Leeuwarden 
Klazina B. de Boer
 *05-11-1886 Deinum
 †10-01-1970 Leeuwarden
Regina M. Van der Kolk
 *19-02-1923 Leeuwarden
Cornelia H. Van der Kolk
 *17-06-1927 Leeuwarden
Gerda J. Van der Kolk
 *06-08-1931 Leeuwarden
Cornelis T. Van der Kolk
 *18-07-1888 Leeuwarden
 †15-03-1939 Leeuwarden
X 06-11-1920 Leeuwarden 
Jantje Kramer
 *07-04-1894 Akkrum
 †09-07-1981 Leeuwarden
Sanders
Helena Van der Kolk
 *24-07-1890 Leeuwarden
 †30-09-1950 Amsterdam
X 
Sanders
Wilhelmina M. Van der Kolk
 *13-03-1892 Leeuwarden
Johanna C. Van der Kolk
 *02-04-1894 Leeuwarden
Cornelia Van der Kolk
 *15-07-1898 Leeuwarden
 †02-07-1902 Leeuwarden
Folkert van der Kolk
 *07-03-1856 Idaarderadeel
 †28-11-1900 Leeuwarden
X 18-11-1885 Leeuwarden 
Cornelia de Vries
 *20-03-1856 Frederiksoord
 †30-06-1933 Leeuwarden
Kornelia van der Kolk
 *11-02-1859 Wartena
 †26-09-1864 Wartena
Bôte H. van der Kolk
 *06-09-1804 Wartena
 †24-10-1866 Leeuwarden
X 24-04-1842 Idaarderadeel 
Hinke L. Sinnema
 *21-12-1819 Warga
 †30-05-1894 Leeuwarden
Klaas-Tette Galema
 *28-12-1976 Leeuwarden
Joost Galema
 *10-01-1979 Leeuwarden
Lucia M.A. Boekema
 *22-10-1949 Leeuwarden
X 
Abbo Galema
 *02-09-1945 Leeuwarden
2x Boekema
1x Boekema
Jan J. Boekema
 *05-11-1950 Leeuwarden
 †17-04-2014
X 
NN
Menno M. Boekema
 *26-07-1952 Leeuwarden
Anna B.M.L. Boekema
 *13-07-1954 Leeuwarden
Anne M. Boekema
 *22-08-1956 Leeuwarden
Ymelda P. Boekema
 *31-05-1958 Leeuwarden
Piet A. Boekema
 *06-08-1960 Leeuwarden
Tette Boekema
 *05-11-1913 Wartena
 †18-02-1993 Leeuwarden
X 
Feikje Y. Boersma
 *05-01-1920 Warga
 †>1993
Anna H. Langhout
 *07-05-1878
 †15-07-1954
X 13-05-1899 Idaarderadeel 
Jan D. Boekema
 *20-03-1872 Wartena
 †01-08-1956 Warga
Hendrik T. Langhout
 *17-10-1829 Idaarderadeel
X 08-05-1861 Idaarderadeel 
Lolckje A. Kamstra
 *1837 Warga
Trijntje T. Langhout
 *02-09-1832 Idaarderadeel
 †11-10-1833 Idaarderadeel
Trijntje T. Langhout
 *25-04-1836 Idaarderadeel
X 08-05-1861 Idaarderadeel 
Jacob H. van der Velde
Hessel T. Langhout
 *29-03-1839 Idaarderadeel
Richtje T. Langhout
 *22-09-1842 Idaarderadeel
 †26-11-1846 Idaarderadeel
Douwe T. Langhout
 *26-03-1846 Idaarderadeel
 †10-08-1865 Idaarderadeel
Wybe T. Langhout
 *28-07-1849 Idaarderadeel
 †06-10-1907 Leeuwarden
X 09-06-1877 Leeuwarderadeel 
Antje T. Stornebrink
 *1856
Antje H. van der Kolk
 *18-10-1806 Warga
 †31-05-1888 Wartena
X 02-07-1829 Idaarderadeel 
Tette H. Langhout
 *21-10-1804 Oldeboorn
 †09-06-1860 Wartena
Dieuwke H. van der Kolk
 *31-05-1810 Warga
 †26-09-1875 Wartena
X (1) 15-10-1835 Idaarderadeel 
Ruurd R. Boersma
 *22-02-1803 Warga
 †08-07-1848 Warga
X (2) 06-11-1867 Idaarderadeel 
Bauke A.M. de Vries
 *23-06-1815 Wartena
 †28-12-1888 Wartena
Ydje H. van der Kolk
 *31-05-1810 Wartena
 †06-02-1868 Warga
X 13-05-1830 
Hans T. van der Meer
 *21-04-1803 Warga
 †22-12-1878 Warga
Catharina H. van der Kolk
 *18-10-1813 Wartena
 †22-10-1813 Wartena
Hessel B. van der Kolk
 *21-09-1768 Wartena
 †14-12-1855 Warga
X 12-11-1797 
Catharina W.
 *25-10-1770 Dronrijp
 †18-10-1813 Warstiens
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 17-07-2018 22:33:46
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♀
Marijke Hessels van der Kolk
leeftijd: 15 jaar
*15-12-1798 Wartena
02-12-1814 Warga
1.2.1.1.1.1.1 ♀
Lucia Maria Schaafsma
leeftijd:
*09-03-1949 Bloemendaal
1.2.1.1.1.1.2 ♀
Regina Maria Schaafsma
leeftijd:
*20-11-1951 Haarlem
1.2.1.1.1.1.3 ♀
Joanna Simone Schaafsma
leeftijd:
*26-02-1955 Scheveningen
1.2.1.1.1.1 ♀
Maria Margaretha Sinnema
leeftijd: < 93 jaar
*07-05-1921 Leeuwarden
<2014
huwelijk 08-12-1947 in Leeuwarden met
Simon Johannes Schaafsma
leeftijd: 95 jaar
*25-07-1919 Leeuwarden
18-09-2014 Leeuwarden
1.2.1.1.1 ♂
Abe Sinnema
leeftijd: 97 jaar
*09-11-1890 Warga
27-04-1988 Leeuwarden
huwelijk 02-08-1919 in Leeuwarden met
Luutske (Lucia) de Boer
leeftijd: 85 jaar
*21-10-1896 Idsegahuizen
04-04-1982 Leeuwarden
1.2.1.1 ♂
Lucas Rinses Sinnema
leeftijd: 86 jaar
*19-05-1856 Warga
07-12-1942
huwelijk 09-05-1885 in Warga met
Sjoukje Abes Jorna
leeftijd: 79 jaar
*06-05-1860 Wytgaard
18-02-1940 Warga
1.2.1 ♀
Trijntje Wybes van der Kolk
leeftijd: 73 jaar
*06-08-1830 Warga
16-02-1904
huwelijk 26-05-1854 in Warga met
Rinse Lucas Sinnema
*01-11-1828 Warga
1.2.2.1 ♂
Eeltje Jakops van der Kolk
*04-03-1878 Wartena
1.2.2.2 ♀
Jeltje Jakops van der Kolk
leeftijd: 14 jaar
*08-11-1880 Wartena
17-08-1895 Wartena
1.2.2.3.1.1 ♂
Auke Tjalling Hoekstra
leeftijd:
*03-09-1941 Bozum
1.2.2.3.1.2 ♂
Wiebe Hoekstra
leeftijd:
*02-11-1942 Bozum
relaties:
(1) huwelijk 30-12-1972 in Venray tot <2006 met
Embertha Henrica Gerarda Cornelia Jans
leeftijd:
*01-06-1941 Vierlingsbeek
(2) huwelijk 05-01-2006 in Amsterdam met
Christina Hendrica van Eijsden
leeftijd:
*03-09-1938 Amsterdam
1.2.2.3.1.3 ♂
Tjalling Lambertus Hoekstra
leeftijd: 71 jaar
*21-01-1944 Bozum
16-05-2015 Enschede
1.2.2.3.1.4 ♀
Coby Hoekstra
leeftijd:
*27-04-1945 Bozum
1.2.2.3.1.5 ♂
Foppe Hoekstra
leeftijd: 19 jaar
*24-01-1947 Bozum
04-04-1966 Leusden
1.2.2.3.1.6 ♂
Jacobus Hoekstra
leeftijd: 23 of 24 jaar
*05-04-1948 Bozum
1972 Enschede
1.2.2.3.1.7 ♂
Jan Jozef Hoekstra
leeftijd: 53 jaar
*19-10-1951 Bozum
19-01-2005 Enschede
1.2.2.3.1.8 ♀
Alie Hoekstra
leeftijd:
*24-09-1955 Bozum
1.2.2.3.1 ♀
Wopkje van der Kolk
leeftijd: 48 jaar
*06-04-1918
07-08-1966 Enschede
huwelijk 25-11-1940 in Rauwerderhem met
Jacob Aukes Hoekstra
leeftijd: 88 jaar
*01-02-1913 Rauwerd
30-04-2001 Enschede
1.2.2.3.2.1 ♀
Ida van der Kolk
leeftijd:
*15-03-1949
1.2.2.3.2.2 ♂
Willibrordus Jacobus (Wiebe) van der Kolk
leeftijd: 57 jaar
*12-06-1950 Nunspeet
20-10-2007
1.2.2.3.2.3 ♀
Cobie van der Kolk
leeftijd:
*01-08-1951
1.2.2.3.2.4 ♂
Otto van der Kolk
leeftijd:
*12-12-1952
1.2.2.3.2.5 ♂
Wopke van der Kolk
leeftijd:
*30-04-1954
1.2.2.3.2.6 ♂
Hans van der Kolk
leeftijd:
*19-06-1955
1.2.2.3.2.7 ♂
Bert van der Kolk
leeftijd:
*05-01-1959
1.2.2.3.2 ♂
Jaap van der Kolk
leeftijd: 54 jaar
*09-01-1921
05-04-1975
huwelijk 27-05-1948 met
Jeltje Kingma
leeftijd: 87 jaar
*11-11-1920
03-01-2008
1.2.2.3.3.1 ♂
Wiebe van der Kolk
1.2.2.3.3.2 [?]
?? van der Kolk
1.2.2.3.3 ♂
Bertus van der Kolk
leeftijd: 65 jaar
*25-09-1922
17-05-1988
huwelijk met
NN
1.2.2.3 ♂
Wybe Jakops van der Kolk
leeftijd: 87 jaar
*08-11-1880 Wartena
17-03-1968 Enschede
huwelijk 24-05-1917 in Menaldemadeel met
Jacoba Veltman
leeftijd: 80 jaar
*22-03-1880 Dronrijp
27-05-1960 Wartena
1.2.2.4 ♀
Roelofje Jakops van der Kolk
leeftijd: 89 of 90 jaar
*03-02-1883 Wartena
1973
huwelijk 27-05-1909 in Schoterland met
Gerben Freerks Douma
*21-12-1875 Oldelamer
1.2.2 ♂
Jacob Wybes van der Kolk
leeftijd: 66 jaar
*03-12-1832
27-05-1899
huwelijk 28-06-1877 met
Hotske Eeltjes Kapper
leeftijd: 37 jaar
*07-05-1848
24-01-1886
1.2.3 ♂
Hessel Wybes van der Kolk
leeftijd: 83 jaar
*27-11-1835 Wartena
29-03-1919
1.2.4 ♀
Akke Wybes van der Kolk
leeftijd: 89 jaar
*16-02-1838 Wartena
15-08-1927 Wartena
huwelijk 03-09-1862 in Idaarderadeel met
Eeltje Jacobus Kapper
*30-03-1825 Wartena
~01-08-1879 Wartena
1.2.5 ♂
Johannes Wybes van der Kolk
leeftijd: 81 jaar
*11-01-1842 Wartena
08-01-1924 Leeuwarden
1.2 ♂
Wybe Hessels van der Kolk
leeftijd: 64 jaar
*22-11-1801 Warga
30-10-1866 Warga
huwelijk 14-05-1829 in Idaarderadeel met
Jeltje Jacobs Lap
leeftijd: 76 jaar
*26-11-1803 Warga
22-10-1880 Wartena
1.3.1.1 ♀
Helena van Dijk
*19-01-1875 Irnsum
huwelijk 17-03-1897 in Amsterdam met
Willem Cornelis van den Berg
1.3.1.2 ♂
Petrus (Piet) van Dijk
*16-09-1876 Irnsum
huwelijk 15-01-1901 met
Cornelia Helena Spigt
1.3.1.3 ♂
Tjisse van Dijk
*31-12-1878 Irnsum
1.3.1 ♀
Johanna van der Kolk
*16-09-1844 Idaarderadeel
Amsterdam ?
huwelijk 12-04-1874 in Leeuwarden met
Tjisse Pieters van Dijk
*31-12-1849 Irnsum
1.3.2.1.1 ♀
Balbina Anna Hendrika van der Kolk
leeftijd:
*28-11-1909 Leeuwarden
1.3.2.1.2 ♀
Cecilia Elizabeth Van der Kolk
*10-11-1911 Leeuwarden
huwelijk 12-06-1934 in Leeuwarden met
Andries Siemonsma
1.3.2.1 ♂
Bote Hessels van der Kolk
*27-04-1879 Leeuwarden
huwelijk 17-08-1908 in Leeuwarden met
Christina Josephina van Melsen
leeftijd: 43 jaar
*08-03-1878 Leeuwarden
23-10-1921 Leeuwarden
1.3.2.2 ♀
Anna Henderika Van der Kolk
leeftijd: 44 jaar
*07-08-1880 Leeuwarden
17-02-1925 Leeuwarden
1.3.2.3.1 ♂
Hessel Nicolaas Van der Kolk
leeftijd:
*03-11-1910 Leeuwarden
1.3.2.3.2 ♂
Nicolaas Christiaan Van der Kolk
leeftijd:
*16-10-1911 Leeuwarden
1.3.2.3.3 ♀
Balbina Anna Hendrika Van der Kolk
leeftijd:
*29-08-1913 Leeuwarden
1.3.2.3.4 ♂
Bernardus Albertus Van der Kolk
leeftijd:
*18-11-1914 Leeuwarden
1.3.2.3.5 ♀
Anna Hendrika Van der Kolk
leeftijd:
*08-11-1916 Leeuwarden
1.3.2.3.6 ♀
Joukje Cornelia Maria Van der Kolk
leeftijd:
*05-12-1918 Leeuwarden
1.3.2.3.7 ♂
Bodefridus Dominicus Van der Kolk
leeftijd:
*16-12-1919 Leeuwarden
1.3.2.3.8 ♀
Cornelia Maria Van der Kolk
leeftijd:
*30-04-1922 Leeuwarden
1.3.2.3 ♂
Antonius Johannes Van der Kolk
*04-08-1882 Leeuwarden
huwelijk 28-07-1907 in Leeuwarden met
Folkerdina de Jager
*13-11-1884 Leeuwarden
1.3.2.4 ♀
Helena Johanna Van der Kolk
leeftijd: 8 maanden
*08-10-1883 Leeuwarden
02-07-1884 Leeuwarden
1.3.2.5 ♀
Helena Johanna Van der Kolk
leeftijd: 1 jaar
*06-04-1885 Leeuwarden
19-04-1886 Leeuwarden
1.3.2 ♂
Hessel van der Kolk
leeftijd: 86 jaar
*17-08-1846 Wartena
05-11-1932 Leeuwarden
huwelijk 13-05-1878 met
Balbina Bulsing
leeftijd: 85 jaar
*24-01-1849 Dokkum
21-10-1934 Leeuwarden
1.3.3 ♀
Catharina van der Kolk
leeftijd: 8 dagen
*23-06-1848 Wartena
01-07-1848 Wartena
1.3.4.1.1.1.1 ♀
Cecilia Elionora Maria Stuivenvolt
leeftijd:
*11-06-1962 Leeuwarden
huwelijk 29-08-1998 in Leeuwarden met
Jacob Dijkstra
leeftijd:
*18-02-1960 Roden
1.3.4.1.1.1.2.1 [stiefzoon]
Jordan de Souza
leeftijd:
*28-08-1997
1.3.4.1.1.1.2.2 [stiefzoon]
Jay de Bruijn
leeftijd:
*11-05-2001
1.3.4.1.1.1.2.3 [stiefdochter]
Gianna de Bruijn
leeftijd:
*31-07-2002
1.3.4.1.1.1.2.4 ♂
Joshua
leeftijd:
*06-10-2011 Nijmegen
1.3.4.1.1.1.2 ♂
Johan Henri Stuivenvolt
leeftijd:
*08-09-1965 Veenwouden
relaties:
(1) huwelijk 02-10-1998 in Almelo tot 2006 met
Marcha Krüger
leeftijd:
*31-10-1973 Almelo ?
(2) huwelijk 15-02-2011 met
Désiree de Souza
leeftijd:
*15-11-1973
1.3.4.1.1.1.3.1 ♂
Mike Stuivenvolt
leeftijd:
*18-01-1997 Breda
1.3.4.1.1.1.3.2 ♀
Kiara Stuivenvolt
leeftijd:
*14-04-1999 Breda
1.3.4.1.1.1.3 ♂
Lucas Bernard (Luciën) Stuivenvolt
leeftijd:
*02-05-1968 Veenwouden
huwelijk 08-07-1993 in Leeuwarden met
Brigitte Regtop
leeftijd:
*25-02-1973
1.3.4.1.1.1 ♀
Anna Geertruida Gesina (Annie) van der Kolk
leeftijd:
*08-04-1937 Leeuwarden
huwelijk 07-09-1961 in Leeuwarden met
George Stuivenvolt
leeftijd:
*09-04-1937
1.3.4.1.1.2.1.1 ♂
Quinten Bastiaansen
leeftijd:
*12-01-2011
1.3.4.1.1.2.1.2 ♂
Milian Bastiaansen
leeftijd:
*12-01-2011
1.3.4.1.1.2.1 ♀
Tialda Van der Kolk
leeftijd:
*01-03-1974
onbekende relatievorm met
Ad Bastiaansen
1.3.4.1.1.2.2 ♀
Ragna Van der Kolk
leeftijd:
*23-04-1975
1.3.4.1.1.2.3.1 ♀
Amelie
leeftijd:
*19-10-2010
1.3.4.1.1.2.3.2 ♀
Thirse
leeftijd:
*>2010
1.3.4.1.1.2.3 ♀
Wendela Van der Kolk
leeftijd:
*16-10-1976
1.3.4.1.1.2 ♂
Dirk Joseph van der Kolk
leeftijd: 78 jaar
*14-03-1939 Leeuwarden
15-03-2017 Zoetermeer
huwelijk ±1973 tot ±2000 met
Johanna Wilhelmina Berendina Maria (Marian) Mineur
leeftijd: 60 jaar
*14-11-1947
05-11-2008
1.3.4.1.1 ♂
Lucas Joseph van der Kolk
leeftijd: 80 jaar
*26-07-1908 Leeuwarden
30-06-1989 Leeuwarden
huwelijk 24-04-1934 in Leeuwarden met
Cecilia Maria (Cilia) Van den Akker
leeftijd: 86 jaar
*05-01-1911 Leeuwarden
27-11-1997 Leeuwarden
1.3.4.1.2 ♀
Sijtske Maria (Cilia) van der Kolk
leeftijd: 57 jaar
*27-07-1910 Leeuwarden
29-08-1967 Leeuwarden
huwelijk 16-07-1935 in Leeuwarden met
Fredericus Franciscus Wilhelmus (Frits) Van Lingen
leeftijd: 71 jaar
*08-06-1910 Leeuwarden
07-10-1981 Leeuwarden
1.3.4.1.3 ♂
Petrus Dirk (Piet) van der Kolk
leeftijd: 2 jaar
*24-05-1914 Leeuwarden
03-05-1917 Leeuwarden
1.3.4.1.4.1.1 ♂
Tjalling Hessel van der Kolk
leeftijd:
*18-06-1978 Nijmegen
1.3.4.1.4.1.2.1 ♀
Yona Yael Reijs
leeftijd:
*16-02-2015 Nijmegen
1.3.4.1.4.1.2.2 [gewettigde zoon]
Lune Lev Reijs
leeftijd:
*04-07-2017 Boxmeer
1.3.4.1.4.1.2 ♀
Veerle Siebrichje van der Kolk
leeftijd:
*25-11-1981 Nijmegen
huwelijk 25-06-2010 in Nijmegen met
Marieke Reijs
leeftijd:
*13-09-1982 Kampen
1.3.4.1.4.1.3 ♂
Jelmer Menno van der Kolk
leeftijd:
*25-12-1986 Nijmegen
1.3.4.1.4.1.4 ♂
Folkert Durk van der Kolk
leeftijd:
*02-05-1989 Nijmegen
1.3.4.1.4.1.5 ♂
Gerben Romke van der Kolk
leeftijd:
*09-05-1992 Nijmegen
1.3.4.1.4.1 ♂
Bartholomeus Lucas (Bart) van der Kolk
leeftijd:
*20-10-1946 Leeuwarden / Huizum
huwelijk 02-05-1975 in Apeldoorn tot 21-08-2000 met
Hermina Antje (Herma) Jaarsma
leeftijd:
*08-01-1954 Apeldoorn
1.3.4.1.4.2.1 ♂
Melle van der Kolk
leeftijd:
*28-12-1979 Groningen
1.3.4.1.4.2.2 ♀
Hanne Marijn (Hanneke) van der Kolk
leeftijd:
*28-01-1983 Groningen
1.3.4.1.4.2 ♂
Catharinus Theodorus (Rien) van der Kolk
leeftijd:
*14-10-1948 Leeuwarden / Huizum
huwelijk 1974 in Groningen tot ±1985 met
Dieuwke (Jos) de Groot
leeftijd:
*29-06-1954 Leeuwarden
1.3.4.1.4.3.1.1 ♀
Noa Jasmijn Pellikaan
leeftijd:
*26-04-2009 Utrecht
1.3.4.1.4.3.1.2 ♀
Luna Elisa Pellikaan
leeftijd:
*22-05-2011 Utrecht
1.3.4.1.4.3.1 ♀
Maaike van der Kolk
leeftijd:
*27-12-1977 Leeuwarden
samenleven met
Frank Pellikaan
leeftijd:
*24-05-1972 Zwijndrecht
1.3.4.1.4.3.2.1 ♂
Sil Homma
leeftijd:
*31-12-2009 Arnhem
1.3.4.1.4.3.2.2 ♀
Amarens Homma
leeftijd:
*03-04-2012 Arnhem
1.3.4.1.4.3.2 ♀
Elske van der Kolk
leeftijd:
*04-02-1979 Leeuwarden
samenleven met
Willem Homma
1.3.4.1.4.3.3 ♂
Wytse van der Kolk
leeftijd:
*12-07-1981 Leeuwarden
1.3.4.1.4.3 ♂
Lucas Fredericus (Luc) van der Kolk
leeftijd:
*15-09-1951 Leeuwarden / Huizum
huwelijk 08-11-1974 in Leeuwarden met
Trijntje (Tineke) Veenstra
leeftijd:
*28-09-1948 Birdaard
1.3.4.1.4.4 ♀
Regina Barbara (Giny) van der Kolk
leeftijd:
*16-12-1953 Leeuwarden
huwelijk 08-01-1992 in Harlingen met
Bata Grubacski
leeftijd:
*02-10-1959 Roemenie
1.3.4.1.4.5 ♀
Anna Maria (Annemieke) van der Kolk
levenloos *13-01-1959 Leeuwarden
1.3.4.1.4 ♂
Wieger Arnoldus van der Kolk
leeftijd: 80 jaar
*14-05-1916 Leeuwarden
20-09-1996 Leeuwarden
huwelijk 10-10-1945 in Leeuwarden met
Maria Emerentia (Mieke) Andringa
leeftijd: 82 jaar
*15-08-1918 Leeuwarden
03-07-2001 Leeuwarden
1.3.4.1.5.1.1 ♂
Oscar Wiegel
1.3.4.1.5.1.2 ♀
Saskia Wiegel
1.3.4.1.5.1 ♀
Margriet Anna Maria Silvius
leeftijd:
*06-06-1949 Haarlem
huwelijk met
Kees Wiegel
1.3.4.1.5.2.1 ♂
Eelco Eilander
1.3.4.1.5.2.2 ♀
Marjolein Eilander
1.3.4.1.5.2 ♀
Annelies Silvius
leeftijd:
*1951 Haarlem
huwelijk met
Hendrik (Henk) Eilander
1.3.4.1.5 ♀
Gesina Anna (Sientje) van der Kolk
leeftijd: 84 jaar
*11-08-1921 Leeuwarden
21-02-2006 Driebergen
huwelijk 23-02-1948 met
Kasper Johannes Silvius
leeftijd: 88 jaar
*15-11-1921 Leeuwarden
08-07-2010 Driebergen
1.3.4.1 ♂
Bôte Hessel van der Kolk
leeftijd: 75 jaar
*03-05-1882 Leeuwarden
16-09-1957 Leeuwarden
huwelijk 19-04-1907 in Leeuwarden met
Anna Catharina Boekema
leeftijd: 73 jaar
*22-04-1884 Leeuwarden
02-04-1958 Leeuwarden
1.3.4.2 ♀
Geertruida (Trude) van der Kolk
leeftijd: 73 jaar
*24-10-1883 Leeuwarden
30-01-1957 Venray
1.3.4.3.1.1 ♂
Wieger Thuijls
1.3.4.3.1.2 ♀
Miep Thuijls
leeftijd:
*18-09-1950
1.3.4.3.1.3 ♂
Antony Thuijls
leeftijd: 0 of 1 jaar
*1955
1956
1.3.4.3.1 ♀
Geziena (Sien) van der Kolk
leeftijd: 93 jaar
*28-04-1912 Venlo
08-04-2006 Venlo
huwelijk met
Han Thuijls
leeftijd: 72 jaar
*05-03-1911 Blerick
01-07-1983
1.3.4.3.2.1 ♀
Veronica Maria Joanna (Vera) Simons
leeftijd:
*01-01-1946
1.3.4.3.2.2 ♂
Gerard Matthieu Wieger Simons
leeftijd:
*26-03-1947
1.3.4.3.2.3 ♂
Wieger Jan Antonius Simons
leeftijd:
*09-12-1948
1.3.4.3.2 ♀
Mies van der Kolk
leeftijd: 71 jaar
*25-05-1913 Heerlen
02-03-1985 Venlo
huwelijk 07-11-1944 in Weert met
Peter Theodoor Antonius (Piet) Simons
leeftijd: 75 jaar
*10-10-1909 Blerick
08-09-1985 Venlo
1.3.4.3.3 ♂
Lucas van der Kolk
leeftijd: 2 of 3 jaar
*04-10-1915
1918
1.3.4.3.4.1.1 ♂
Peter Bakker
1.3.4.3.4.1.2 ♀
Ester Bakker
1.3.4.3.4.1 ♀
Veronica Geertruida (Vera) Mobers
leeftijd: 72 jaar
*18-01-1945 Heerlen
14-01-2018 Tilburg
huwelijk met
Henk Bakker
1.3.4.3.4.2.1 ♂
Martin Mobers
1.3.4.3.4.2.2 ♀
Annemarie Mobers
1.3.4.3.4.2 ♂
Willem Wieger (Wim) Mobers
leeftijd:
*25-08-1948 Zutphen
huwelijk in Onbekend met
Coby-An Joha
leeftijd:
*12-01-1954
1.3.4.3.4.3 ♀
Lucia Anna (Lucy) Mobers
leeftijd:
*12-04-1954 Zutphen
1.3.4.3.4.4 ♀
Mathilda Maria (Tilly) Mobers
leeftijd: 54 jaar
*12-04-1954 Zutphen
21-07-2008 Roozendaal (GLD)
1.3.4.3.4 ♀
Geertruida Veronica Maria (Truus) van der Kolk
leeftijd: 85 jaar
*24-01-1918 Blerick
24-04-2003 Zutphen
huwelijk met
Louis Matthieu Mobers
leeftijd: 57 jaar
*04-04-1919 Sittard
28-04-1976 Zutphen
1.3.4.3.5.1 ♀
Veronica Anna (Veronie) Geurts
leeftijd:
*26-07-1946
huwelijk 12-03-1976 met
Martinus Petrus Maria (Martin) Nijholt
leeftijd:
*10-06-1943
1.3.4.3.5.2.1.1 ♀
Maaike Emma Aardema
leeftijd:
*09-01-2008
~10-02-2008
1.3.4.3.5.2.1.2 ♀
Carlijn Sophie Aardema
leeftijd:
*12-03-2011
~20-11-2011
1.3.4.3.5.2.1 ♀
Judith Ingrid Muijsers
leeftijd:
*01-03-1976
~29-05-1976
huwelijk 10-04-2006 met
Marco Aardema
1.3.4.3.5.2.2.1 ♂
Siem Johannes Jacobus Muijsers
leeftijd:
*11-12-2014
1.3.4.3.5.2.2.2 ♂
Fedde Nikolaas Hendrikus Muijsers
leeftijd:
*28-03-2017
1.3.4.3.5.2.2 ♂
Koen John Muijsers
leeftijd:
*20-08-1978
~01-01-1979
samenleven met
Ilonka van Herpen
1.3.4.3.5.2.3.1 ♂
Noah Roberto Muijsers
leeftijd:
*24-01-2016
1.3.4.3.5.2.3 ♂
Jeroen John Muijsers
leeftijd:
*20-08-1978
~01-01-1979
huwelijk 13-09-2013 met
Sara Cicognani
1.3.4.3.5.2 ♀
Gertrudis Mathilde Maria (Truus) Geurts
leeftijd:
*18-08-1947
huwelijk 22-12-1970 met
Johannes Hinricus Anthonius (John) Muijsers
leeftijd:
*17-03-1944
1.3.4.3.5.3.1 ♂
Antonius Hendrikus Martinus (Tony) Geurts
leeftijd:
*11-09-1973
huwelijk 13-09-1996 met
Shalini Singh
1.3.4.3.5.3.2 ♀
Jennifer Anne (Jenny) Geurts
leeftijd:
*26-02-1976
1.3.4.3.5.3.3 ♀
Tammy Lyn Geurts
leeftijd:
*12-07-1977
1.3.4.3.5.3 ♂
Martinus Christianus Antonius (Marty) Geurts
leeftijd:
*08-11-1948
huwelijk 08-07-1972 met
Janice Hockridge
leeftijd:
*10-03-1952
1.3.4.3.5.4.1.1 ♀
Megan Elizabeth Geurts
leeftijd:
*08-11-2003
1.3.4.3.5.4.1 ♂
Ian Wayne Anthony Geurts
leeftijd:
*30-03-1974
huwelijk 20-06-1998 met
Patricia Maughan
leeftijd:
*20-03-1976
1.3.4.3.5.4 ♂
Wieger (Wayne) Geurts
leeftijd:
*02-05-1950
huwelijk 18-09-1971 met
Susan Marion Virginia Bird
leeftijd:
*15-01-1952
1.3.4.3.5.5.1 ♀
Annie Lucia Greta Kroon
leeftijd:
*20-08-1978
1.3.4.3.5.5.2 ♂
Harm Hendrikus Herman Kroon
leeftijd:
*24-12-1979
1.3.4.3.5.5 ♀
Catharina Lucia Hendrina Maria (Tinie) Geurts
leeftijd:
*10-11-1951
huwelijk met
Willebrordus Peter Gerardus Herman Kroon
leeftijd:
*23-08-1947
1.3.4.3.5.6.1 ♀
Inge Katharina Wilhelmina Geurts
1.3.4.3.5.6.2 ♂
René Petrus Maria Geurts
1.3.4.3.5.6 ♂
Johannus Hendrikus Joseph (Jan) Geurts
leeftijd:
*12-08-1954
huwelijk 06-02-1976 met
Hillegonda Theodora Ebbegina Lommen
leeftijd:
*03-01-1956
1.3.4.3.5.7.1 ♂
Martien Johannus Maria Geurts
leeftijd:
*14-06-1991
1.3.4.3.5.7.2 ♂
Michael Aloysius Maria Geurts
leeftijd:
*26-06-1993
1.3.4.3.5.7 ♂
Petrus Wilhelmus Jozef (Piet) Geurts
leeftijd:
*27-11-1957
huwelijk 09-10-1986 met
Theodora Cornelia Wilhelmina Seegers
leeftijd:
*27-06-1962
1.3.4.3.5.8 ♂
Lucas Martinus Joseph (Luuk) Geurts
leeftijd:
*18-11-1960
1.3.4.3.5 ♀
Lucia Johanna (Lucy/Lucie) van der Kolk
leeftijd: 89 jaar
*03-01-1920 Sittard
14-06-2009 Steyl
huwelijk 11-09-1945 met
Hendrikus Antonius (Harrie) Geurts
leeftijd: 88 jaar
*29-10-1917 Blerick
17-07-2006
1.3.4.3.6 ♀
Mathilde Maria (Tilly) Van der Kolk
leeftijd: 33 jaar
*03-01-1920 Sittard
01-10-1953 Maastricht
1.3.4.3 ♂
Wieger van der Kolk
leeftijd: 68 jaar
*17-08-1885 Leeuwarden
17-09-1953 Sittard
relaties:
(1) huwelijk 1910 met
Veronica Johanna Uithoven
leeftijd: 46 jaar
*21-10-1883 Groningen
18-11-1929
(2) huwelijk 10-05-1937 in Sittard met
Catharina Maria Busker
leeftijd: 57 jaar
*04-07-1896 Sneek
29-09-1953 Enschede
1.3.4.4 ♂
Hessel van der Kolk
leeftijd: 61 jaar
*05-01-1887 Leeuwarden
18-01-1948 Haarlem
huwelijk met
Maria Elizabeth Klaverweyden
>1948
1.3.4.5 ♂
Lucas Johannes van der Kolk
leeftijd: 58 jaar
*30-05-1888 Leeuwarden
20-11-1946 Leeuwarden
1.3.4.6 ♀
NN Van der Kolk
leeftijd: < 1 dag
*16-05-1890 Leeuwarden
16-05-1890 Leeuwarden
1.3.4.7 ♂
Eelco Petrus (Piet) Van der Kolk
leeftijd: > 70 jaar
*29-10-1892 Leeuwarden
>1962 Leeuwarden
relaties:
(1) huwelijk met
Catharina (Tiny) Postma
leeftijd: 70 jaar
*06-08-1891 Oosterwierum
29-05-1962 Leeuwarden
(2) relatie met
Tiny de Vries
>1962 Leeuwarden
1.3.4 ♂
Lucas van der Kolk
leeftijd: 66 jaar
*07-02-1851 Wartena
13-02-1917 Leeuwarden
huwelijk 25-05-1881 met
Geziena Anna Kortrijk
leeftijd: 74 jaar
*27-08-1856 Leeuwarden
12-05-1931 Leeuwarden
1.3.5 ♀
Catharina (Trijntje) van der Kolk
leeftijd: 81 jaar
*10-04-1853 Wartena
29-01-1935 Weesp
huwelijk 04-06-1879 in Leeuwarden met
Jan de Vries
1.3.6.1.1.1 ♂
Bernardus Antonius (Ben) Van der Harst
leeftijd:
*28-10-1946 Leeuwarden
1.3.6.1.1 ♀
Geertruida Cornelia (Truus) Van der Kolk
leeftijd: 75 jaar
*21-03-1918 Zaandam
19-08-1993 Leeuwarden
huwelijk 17-04-1939 in Huizum met
Philippus Jacobus (Flip) Van der Harst
1.3.6.1.2 ♂
Folkert Van der Kolk
leeftijd: 13 jaar
*02-05-1919 Zaandam
28-09-1932 Leeuwarden
1.3.6.1.3.1.1 ♀
Samantha Annemaria Van der Kolk
leeftijd:
*20-08-1986 Leeuwarden
1.3.6.1.3.1.2 ♂
Melvin Michel Van der Kolk
leeftijd:
*30-04-1989 Leeuwarden
1.3.6.1.3.1.3 ♂
John David Van der Kolk
leeftijd:
*15-03-1996 Leeuwarden
1.3.6.1.3.1 ♂
Bernardus Joachim (Bennie) Van der Kolk
leeftijd:
*13-05-1958 Leeuwarden
huwelijk 28-02-1986 in Leeuwarden met
Yolanda Miranda Schendelaar
leeftijd:
*10-12-1967 Leeuwarden
1.3.6.1.3.2 ♂
Hugo Josephus Van der Kolk
leeftijd:
*20-05-1960 Leeuwarden
1.3.6.1.3 ♂
Hugo Dominicus Van der Kolk
leeftijd: 83 jaar
*12-03-1922 Zaandam
24-05-2005 Leeuwarden
huwelijk 27-02-1957 in Leeuwarden met
Anna Maria Houtsma
leeftijd:
*18-08-1926 Leeuwarden
1.3.6.1.4 ♂
Cornelis Theodorus (Cor) Van der Kolk
leeftijd: 67 jaar
*08-02-1924 Leeuwarden
19-09-1991 Venray
huwelijk 24-05-1950 in Leeuwarden met
Cecilia (Cilia) van der Zee
1.3.6.1.5.1 ♀
Geertruida Klazina Van der Kolk
leeftijd:
*08-09-1953 Leeuwarden
1.3.6.1.5.2 ♀
Klazina Cecilia Van der Kolk
leeftijd:
*09-04-1957 Leeuwarden
1.3.6.1.5 ♂
Antonius Bonifacius (Anton) Van der Kolk
leeftijd: 61 jaar
*12-09-1925 Leeuwarden
28-06-1987 Leeuwarden
huwelijk 06-05-1952 in Leeuwarden met
Joukje Schuitmaker
leeftijd:
*20-02-1926 Leeuwarden
1.3.6.1 ♂
Bernhardus Van der Kolk
leeftijd: 87 jaar
*02-04-1887 Leeuwarden
29-01-1975 Leeuwarden
huwelijk 24-06-1916 in Leeuwarden met
Klazina Barbara de Boer
leeftijd: 83 jaar
*05-11-1886 Deinum
10-01-1970 Leeuwarden
1.3.6.2.1 ♀
Regina Maria (Ginie) Van der Kolk
leeftijd:
*19-02-1923 Leeuwarden
1.3.6.2.2 ♀
Cornelia Helena (Corrie) Van der Kolk
leeftijd:
*17-06-1927 Leeuwarden
1.3.6.2.3 ♀
Gerda Johanna Van der Kolk
leeftijd:
*06-08-1931 Leeuwarden
1.3.6.2 ♂
Cornelis Theodorus Van der Kolk
leeftijd: 50 jaar
*18-07-1888 Leeuwarden
15-03-1939 Leeuwarden
huwelijk 06-11-1920 in Leeuwarden met
Jantje (Johanna) Kramer
leeftijd: 87 jaar
*07-04-1894 Akkrum
09-07-1981 Leeuwarden
1.3.6.3.1 [?]
Sanders
1.3.6.3 ♀
Helena Van der Kolk
leeftijd: 60 jaar
*24-07-1890 Leeuwarden
30-09-1950 Amsterdam
huwelijk met
Sanders
1.3.6.4 ♀
Wilhelmina Maria Van der Kolk
*13-03-1892 Leeuwarden
1.3.6.5 ♂
Johanna Catharina Van der Kolk
*02-04-1894 Leeuwarden
1.3.6.6 ♀
Cornelia Van der Kolk
leeftijd: 3 jaar
*15-07-1898 Leeuwarden
02-07-1902 Leeuwarden
1.3.6 ♂
Folkert van der Kolk
leeftijd: 44 jaar
*07-03-1856 Idaarderadeel
28-11-1900 Leeuwarden
huwelijk 18-11-1885 in Leeuwarden met
Cornelia de Vries
leeftijd: 77 jaar
*20-03-1856 Frederiksoord
30-06-1933 Leeuwarden
1.3.7 ♀
Kornelia van der Kolk
leeftijd: 5 jaar
*11-02-1859 Wartena
26-09-1864 Wartena
1.3 ♂
Bôte Hessels van der Kolk
leeftijd: 62 jaar
*06-09-1804 Wartena
24-10-1866 Leeuwarden
huwelijk 24-04-1842 in Idaarderadeel met
Hinke Lucas Sinnema
leeftijd: 74 jaar
*21-12-1819 Warga
30-05-1894 Leeuwarden
1.4.1.1.1.1.1 ♂
Klaas-Tette Galema
leeftijd:
*28-12-1976 Leeuwarden
1.4.1.1.1.1.2 ♂
Joost Galema
leeftijd:
*10-01-1979 Leeuwarden
1.4.1.1.1.1 ♀
Lucia Maria Anna (Loes) Boekema
leeftijd:
*22-10-1949 Leeuwarden
huwelijk met
Abbo Galema
leeftijd:
*02-09-1945 Leeuwarden
1.4.1.1.1.2.1 ♂
2x Boekema
1.4.1.1.1.2.2 ♀
1x Boekema
1.4.1.1.1.2 ♂
Jan Jozef Boekema
leeftijd: 63 jaar
*05-11-1950 Leeuwarden
17-04-2014
onbekende relatievorm met
NN
1.4.1.1.1.3 ♂
Menno Martinus Boekema
leeftijd:
*26-07-1952 Leeuwarden
1.4.1.1.1.4 ♀
Anna Bertha Maria Lucia (Annabeth) Boekema
leeftijd:
*13-07-1954 Leeuwarden
1.4.1.1.1.5 ♂
Anne Maria Boekema
leeftijd:
*22-08-1956 Leeuwarden
1.4.1.1.1.6 ♀
Ymelda Petronella Boekema
leeftijd:
*31-05-1958 Leeuwarden
1.4.1.1.1.7 ♂
Piet Antonius Boekema
leeftijd:
*06-08-1960 Leeuwarden
1.4.1.1.1 ♂
Tette Boekema
leeftijd: 79 jaar
*05-11-1913 Wartena
18-02-1993 Leeuwarden
huwelijk met
Feikje Ymkje Boersma
leeftijd: > 73 jaar
*05-01-1920 Warga
>1993
1.4.1.1 ♀
Anna Hendriks (Antje) Langhout
leeftijd: 76 jaar
*07-05-1878
15-07-1954
huwelijk 13-05-1899 in Idaarderadeel met
Jan Durks Boekema
leeftijd: 84 jaar
*20-03-1872 Wartena
01-08-1956 Warga
1.4.1 ♂
Hendrik Tettes Langhout
*17-10-1829 Idaarderadeel
huwelijk 08-05-1861 in Idaarderadeel met
Lolckje Aukes Kamstra
*1837 Warga
1.4.2 ♀
Trijntje Tettes Langhout
leeftijd: 1 jaar
*02-09-1832 Idaarderadeel
11-10-1833 Idaarderadeel
1.4.3 ♀
Trijntje Tettes Langhout
*25-04-1836 Idaarderadeel
huwelijk 08-05-1861 in Idaarderadeel met
Jacob Hendriks van der Velde
1.4.4 ♂
Hessel Tettes Langhout
*29-03-1839 Idaarderadeel
1.4.5 ♀
Richtje Tettes Langhout
leeftijd: 4 jaar
*22-09-1842 Idaarderadeel
26-11-1846 Idaarderadeel
1.4.6 ♂
Douwe Tettes Langhout
leeftijd: 19 jaar
*26-03-1846 Idaarderadeel
10-08-1865 Idaarderadeel
1.4.7 ♂
Wybe Tettes Langhout
leeftijd: 58 jaar
*28-07-1849 Idaarderadeel
06-10-1907 Leeuwarden
huwelijk 09-06-1877 in Leeuwarderadeel met
Antje Thomas Stornebrink
*1856
1.4 ♀
Antje Hessels van der Kolk
leeftijd: 81 jaar
*18-10-1806 Warga
31-05-1888 Wartena
huwelijk 02-07-1829 in Idaarderadeel met
Tette Hendriks Langhout
leeftijd: 55 jaar
*21-10-1804 Oldeboorn
09-06-1860 Wartena
1.5 ♀
Dieuwke Hessels van der Kolk
leeftijd: 65 jaar
*31-05-1810 Warga
26-09-1875 Wartena
relaties:
(1) huwelijk 15-10-1835 in Idaarderadeel met
Ruurd Rinses Boersma
leeftijd: 45 jaar
*22-02-1803 Warga
08-07-1848 Warga
(2) huwelijk 06-11-1867 in Idaarderadeel met
Bauke Agathas Mensis de Vries
leeftijd: 73 jaar
*23-06-1815 Wartena
28-12-1888 Wartena
1.6 ♀
Ydje Hessels van der Kolk
leeftijd: 57 jaar
*31-05-1810 Wartena
06-02-1868 Warga
huwelijk 13-05-1830 met
Hans Tjerks van der Meer
leeftijd: 75 jaar
*21-04-1803 Warga
22-12-1878 Warga
1.7 ♀
Catharina Hessels (Trijntje) van der Kolk
leeftijd: 4 dagen
*18-10-1813 Wartena
22-10-1813 Wartena
1 ♂
Hessel Bôtes van der Kolk
leeftijd: 87 jaar
*21-09-1768 Wartena
14-12-1855 Warga
huwelijk 12-11-1797 met
Catharina Wybes (Trijntje)
leeftijd: 42 jaar
*25-10-1770 Dronrijp
18-10-1813 Warstiens